Farligt gods

Vi arbetar med utbildningar för olika personalkategorier som hanterar farligt gods i sin verksamhet t.ex.

– ADR reglerna för förare, lager och speditionspersonal inom vägtransport.

– RID reglerna för personal inom järnvägssektorn.

– IMDG-code för de personalgrupper som bereder gods för sjötransporter.

– DGR reglerna för personal som arbetar med flygtransporter.